Aunsjøen pukkverk

Aunsjøen pukkverk ligger i Frosta kommune, og det har her vært uttak siden 1980. FV 753 går igjennom området slik at det i dag foregår lagring av masser på begge sider av vegen. Pukkverket disponerer også en kai for utskiping og mottak av masser. Pukkverket produserer knust fjell i mange fraksjoner til behov innenfor veigrus, hagesingel, strøsand, forsterkningsmasser og fyllmasser som sprengt stein. Aunesjøen leverer også naturgrus til støping, tilslag og strøsand. Transport kan bestilles direkte til Terje hos Frosta Entreprenør AS på tlf. 90 58 15 82.

Se mer på vår hjemmeside

Løvåsen pukkverk

Løvåsen pukkverk ligger i Frosta Kommune. Steinmassene er godkjent for bruk til topplag ihht Statens vegvesen sine krav. Ved interesse kontakt Frent AS på telefon 400 30 230.

 Ved interesse kontakt Frent AS på telefon 400 30 230

Se mer på vår hjemmeside

Sneiåsen steinbrudd

Sneiåsen masseuttak er ett eksisterende masseuttak i Meråker kommune. Masseuttaket ligger 8 km øst for Meråker sentrum 100 meter fra E14 og ved Sneiåstjønna. Uttaket har i dag adkomst fra etablert avkjørsel fra E14. Det har vært tatt ut stein i Sneiåsen i perioder siden 1950 og konsesjonsområdet har et areal på ca. 84 dekar. Dominerende bergart er Gabbro. Henvendelser rettes til Jørgen Alte på jorgen@hernesas.no eller telefon 959 18 963.